Kick-off Buyersgroup Zero Emissie Bouwmaterieel

Duurzaamheid, zero emissieOp donderdag 17 december jl. vond de kick-off plaats van de “Buyersgroup Zero Emissie Bouwmaterieel”, een initiatief van publieke opdrachtverleners die als vragende partijen voor mobiele werktuigen concrete stappen willen zetten naar een zero-emissie bouw. 

Het gezamenlijk doel van de buyer group is het reduceren van emissie van mobiele werktuigen op de bouwplaats. De markt wordt een perspectief geboden om het voor hen interessanter te maken om te gaan investeren in verdere ontwikkelingen van emissieloze werktuigen. Hierdoor kan een versnelling optreden van het gebruik van zero emissie materieel bij projecten.

Dit initiatief vindt zijn oorsprong in de (in 2020) afgesloten Green Deal Het Nieuwe Draaien. Een van de belangrijkste conclusies uit het eindrapport van deze Green deal was dat “Het stellen van duurzame criteria in inkoop-en aanbestedingsbeleid een krachtig instrument is voor overheidsorganisaties -in een opdracht gevende rol als aanbestedende dienst- om verduurzaming van mobiele werktuigen te behalen. Periodieke actualisatie van inkoopcriteria staat structureel op de agenda van overheidsorganisaties waarbij ook de komende jaren de samenwerking met partijen uit de markt essentieel is voor verdergaande energietransitie in de bouw’’. 

De Buyersgroup wil vooral op het vlak van duurzaam inkopen de handen ineenslaan voor verduurzaming van werkmaterieel: 

De samenwerking van de publieke opdrachtverleners richt zich op:
1.         Delen van ervaringen en voorbeelden uit pilots en proeven;
2.         Onderling stimuleren van het toepassen van duurzaam inkoopinstrumentarium zoals de Milieu Kosten Indicator (MKI), CO2 prestatieladder, DuboCalc, technische en contractuele eisen SKAO-meetlat; 
3.         Creëren van draagvlak voor duurzaam aanbesteden elders in de organisatie (zowel op niveau van bestuurders als bij medewerkers);
4.         Formuleren van kennisvragen.

Monitoring op emissies door materieel in de schijnwerpers
Een belangrijke voorwaarde van de opdrachtgevers (IenW) is dat de milieu impact door materieel meetbaar is als voorwaarde in aanbestedingen. Momenteel zijn verschillende partijen meetmethoden voor duurzaamheid en circulariteit aan het ontwikkelen. Uit inventarisatie van deze methoden en nader overleg, zal blijken wat hiervan kan worden toegepast voor de monitoring van aanbestedingen op het gebied van zero emissie bouwmaterieel.

Verduurzaming van werkmaterieel staat vol op de agenda van de Sectie Bouwmachines. In 2021 gaat BMWT met het Ministerie van IenW en TNO werken aan de organisatie van een NOx-demonstratieproject om het te ontwikkelen Emissie Keur in de praktijk te toetsen. In dit project worden op tal van machines emissiemetingen verricht ter controle op emissiewaarden. De kick off van de ontwikkeling van het Emissie Keur staat gepland op 27 januari. 

Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij Albert Lusseveld.