070 30 10 103
MENU

Schoon en Emissieloos Bouwen

De Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) is een door de overheid geïnitieerd traject om samen met de sector te komen tot een zero-emissiemachinepark in 2033. BMWT staat volledig achter de doelen die de sector wenst te behalen via de routekaart. Maar over hoe deze doelen te behalen zijn verschilt BMWT wel van mening met andere partijen. 

Huidige inzet van overheden

Met name veel overheden zetten nu al in op het volledig gebruik van zero emmissie (ZE) materieel voor het behalen van de doelen. Dat is begrijpelijk omdat daarmee direct op korte termijn kan worden voldaan aan de uitstootdoelstellingen van zowel CO2 als stikstof. De zorg van BMWT is dat hierdoor juist -op de korte termijn- minder uitstoot wordt beperkt dan praktisch mogelijk is. 

Beschikbaarheid van ZE-Materieel

De reden hiervoor is dat er op korte termijn, in de periode 2023-2028, zeer waarschijnlijk onvoldoende ZE-materieel beschikbaar is om invulling te geven aan deze wens. Niet voor niets staan de SEB-doelen op 2033. Uit de achterban van BMWT, bestaande uit fabrikanten en importeurs, zijn grote twijfels over voldoende beschikbaarheid van ZE-materieel op de korte termijn. Daarbij gaat het dan vooral om het zwaardere materieel (meer dan 6 ton). Het merendeel van deze machines wordt geproduceerd in Azië en de USA en daar zijn de prioriteiten nog niet verzet naar de productie van ZE. Daar waar in Nederland machines worden omgebouwd loopt men nog tegen technische problemen aan bij zware machines en lange levertijden voor de daarvoor benodigde onderdelen. 

Twee sporen beleid

BMWT pleit dan ook voor een twee sporen beleid om maximaal uitstoot te beperken op korte en middellange termijn. Deze twee sporen bestaan uit: 

  1. Inzetten voor bestaand en nieuw ZE materieel waar mogelijk, het beschikbaar stellen door de overheid voor subsidies voor het ontwikkelen van ZE materieel in Nederland en het stimuleren van machinespools waarin aannemers ZE materieel delen zodat het maximaal ingezet kan worden. 
  2. Het vervangen van dieselmachines van de categorie Stage III en IV, door Stage V machines die aanzienlijk minder uitstoot hebben. Stage V machines hebben nu een marktaandeel van 30% en zijn 'slechts' voor 4% verantwoordelijk voor de uitstoot van CO2 en stikstof van het gehele machinepark. Hiermee kan dus op korte termijn direct een aanzienlijk emissiereductie worden gerealiseerd.  

Slimme inzet van bestaande technologie

Door niet blind te staren op ZE-materieel, maar ook slim bestaande beschikbare betere technologie te gebruiken kan zowel op korte als op lange termijn verstandig worden ingezet op minder emissies. BMWT pleit actief richting overheden en andere stakeholders in de sector om dit pad te bewandelen.  

Actieve deelname aan de Groene Koers

Vanuit de Groene Koers (DGK), een initiatief van BMWT, Bouwend Nederland, Cumela, VHG en MKB Infra, is BMWT actief bij het werken aan emissiereductie. BMWT wil dan ook deelnemer blijven in SEB en heeft het SEB-Convenant ondertekend 30 oktober 2023. Een convenant waarin partijen getekend hebben voor een inspanningsverplichting en niet voor een prestatieafspraak. 

Contactinformatie

Heeft u vragen over SEB dan kunt contact opnemen met Hans Zwaanenburg (Belangenbehartiger BMWT) via h.zwaanenburg@bmwt.nl of 06-20092222.